Phật học và đời sống

Nhật ký trẻ: Khởi nghiệp từ trái tim

Những người khuyết tật kiếm việc khó khăn hơn người thường, có thể họ làm chậm hơn nhưng không sao, tôi cần họ nỗ lực làm việc để không cảm thấy vô dụng

Giới - Định - Tuệ

Phật thuyết Nhà lửa tam giới trong kinh Pháp hoa, phẩm Thí dụ, nhưng thực ra Phật đã thuyết về Nhà lửa cho ba anh em Ca Diếp khi Ngài đến độ họ.

Tứ đại thiên vương

Sự khóc lóc, và sầu muộn, hay sự than vãn khác là không nên, bởi vì điều ấy không đem lại lợi ích cho người đã quá vãng, (cho dầu) các thân quyến duy trì (hành động) như vậy.

Kẻ ăn xin trong sạch

Cốt tủy của lời Phật dạy là giữ vững chánh niệm khi đối duyên xúc cảnh. Sáu căn duyên sáu trần, vừa ý thì thức sinh ái nhiễm; không vừa ý thì sinh tâm sân hận chối bỏ.

Vì người mà tạo nghiệp ác chính mình phải chịu tội

Không một ai có thể thay đổi hay chịu thọ nghiệp thay thế cho ai. Mỗi người đều phải thừa tự nghiệp do chính mình gây tạo, cho dù khi gây tạo chúng ta có ý nghĩ làm việc này cho người này, cho người kia, cho gia đình, cho cha mẹ, cho bạn bè…

Phụng dưỡng đúng pháp mới được phước lớn

Chỉ cần có tâm phụng dưỡng cha mẹ, và tài vật đem phụng dưỡng chính là tịnh tài, tịnh vật thì được phước vô lượng.
1 2 3 4
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...